پروژه متل قو پله گرد

اجرای پروژه "(آقای مرادی متل قو پله گرد _دوطرف باکس) نرده مدرن" در شهر "مازندران" توسط نوین پله به سفارش "جناب آقای مرادی" در سال "1401" انجام پذیرفت. مدت اجرای پروژه "1ماه"

پروژه قیطریه رفت و برگشت دو طرق ورق

اجرای پروژه "مهندس حقگو قیطریه رفت و برگشت دو طرف ورق" در شهر "قیطریه" توسط نوین پله به سفارش "جناب مهندس حقگو" در سال "1400" انجام پذیرفت. مدت اجرای پروژه "3هفته"

پروژه کارگاه

اجرای پروژه "کارگاه" در شهر " " توسط نوین پله به سفارش " " در سال " " انجام پذیرفت. مدت اجرای پروژه " "

پروژه دماوند مهندس ابراهیمی دو محور زیر

اجرای پروژه "پروژه دماوند مهندس ابراهیمی دو محور زیر" در شهر "دماوند" توسط نوین پله به سفارش "جناب مهندس ابراهیمی" در سال "1401" انجام پذیرفت. مدت اجرای پروژه "1ماه"

پروژه وسط محور مدل نعل اسبی یا U

اجرای پروژه "وسط محور(مدل نعل اسبی یا U) اسلامشهر" در شهر "اسلامشهر تهران" توسط نوین پله به سفارش " " در سال "1400" انجام پذیرفت. مدت اجرای پروژه "1هفته"